شنا و هزینه انرژی

مصرف کالری در ورزش شنا

 

معیار

این که هر فرد طی فعالیت شنا چه مقدار هزینه انرژی دارد یا چه میزان کالری مصرف می کند به نوع شنا، مهارت و تکنیک و سطح آمادگی شناگر، شدت، سرعت و مدت زمان شنا و همچنین وزن و متابولیسم شناگر بستگی دارد.

ورزش شنا در مجموع یک روش بسیار خوب برای کاهش وزن می باشد. این فعالیت همراه با کاهش وزن اثرات مثبتی بر متغیر های فیزیولوژیکی و سلامتی نیز دارد.

مزایای شنا؛ مقایسه با فعالیت های پیاده روی و دویدن

مصرف کالری در هر نوع فعالیتی بستگی به سرعت و شدت فعالیت و طول زمان فعالیت دارد با این حال به عنوان یک قاعده کلی شنا نسبت به پیاده روی از نظر مصرف کالری برتری دارد.

بطور کلی فعالیت دویدن به طور بارزی میزان کالری بیشتری را نسبت به شنا (در زمان و شدت فرضی یکسان) صرف می کند؛ بنابراین در صورتی که هدف صرف کاهش وزن باشد در مجموع دویدن انتخاب اول است؛ اما با توجه به شرایط مختلف ممکن است برتری شنا بر سایر فعالیت ها محرز گردد. برای مثال فعالیت شنا به علت شرایط ویژه محیط آب و اندک بودن فشار بر مفاصل برتری مشخصی در مقایسه با فعالیت دویدن، بویژه برای افراد با اضافه وزن زیاد و سایر افراد با مشکلات و آسیب دیدگی های مفصلی ایجاد می نماید.

همچنین فعالیت شنا بدلیل درگیر ساختن عضلات دست ها و بالاتنه در شکل دهی بدن و بهبود ترکیب بدنی یک فعالیت برتر محسوب می شود.

مصرف کالری در شناها

در جدول زیر اطلاعاتی پیرامون کالری مصرفی شناها و سایر فعالیت های آبی به ازای ۳۰ دقیقه فعالیت، در دامنه وزنی ۵۰ تا ۱۳۵ کیلوگرم، ارائه شده است. اعداد تقریبی و جهت اطلاع کلی از میزان کالری مصرفی در فعالیت های مورد نظر می باشند. ارقام مرتبط با شناهای قورباغه، کرال پشت و پروانه مربوط به به اجرای کارامد این شناها با شدت حداقل متوسط هستند.

نوع فعالیت/ کالری به ازای ۳۰ دقیقه/ وزن به کیلوگرم
۵۰ ۵۵
شنای تفریحی و عمومی ۱۵۰ ۱۶۵
کرال سینه نرم – سرعت آهسته ۱۷۵ ۱۹۵
کرال سینه شدت متوسط (سرعت ۵۰ متر بر دقیقه) ۲۰۰ ۲۲۰
کرال سینه، شدت بالا (سرعت ۷۵ متر بر دقیقه) ۲۷۵ ۳۰۵
کرال پشت ۱۷۵ ۱۹۵
قورباغه ۲۵۰ ۲۷۵
پروانه ۲۷۵ ۳۰۵
شنای پهلو ۲۰۰ ۲۲۰
شنای موزون ۲۰۰ ۲۲۰
نوع فعالیت/ کالری به ازای ۳۰ دقیقه/ وزن به کیلوگرم
۶۰ ۶۵
شنای تفریحی و عمومی ۱۸۰ ۱۹۵
کرال سینه نرم – سرعت آهسته ۲۱۰ ۲۳۰
کرال سینه سرعت متوسط (سرعت ۵۰ متر بر دقیقه) ۲۴۰ ۲۶۰
کرال سینه، شدت بالا (سرعت ۷۵ متر بر دقیقه) ۳۳۰ ۳۶۰
کرال پشت ۲۱۰ ۲۳۰
قورباغه ۳۰۰ ۳۲۵
پروانه ۳۳۰ ۳۶۰
شنای پهلو ۲۴۰ ۲۶۰
شنای موزون ۲۴۰ ۲۶۰
نوع فعالیت/ کالری به ازای ۳۰ دقیقه/ وزن به کیلوگرم
۷۰ ۷۵
شنای تفریحی و عمومی ۲۱۰ ۲۲۵
کرال سینه نرم – سرعت آهسته ۲۴۵ ۲۶۵
کرال سینه سرعت متوسط (سرعت ۵۰ متر بر دقیقه) ۲۸۰ ۳۰۰
کرال سینه، شدت بالا (سرعت ۷۵ متر بر دقیقه) ۳۸۵ ۴۱۵
کرال پشت ۲۴۵ ۲۶۵
قورباغه ۳۵۰ ۳۷۵
پروانه ۳۸۵ ۴۱۵
شنای پهلو ۲۸۰ ۳۰۰
شنای موزون ۲۸۰ ۳۰۰
نوع فعالیت/ کالری به ازای ۳۰ دقیقه/ وزن به کیلوگرم
۸۰ ۸۵
شنای تفریحی و عمومی ۲۴۰ ۲۵۵
کرال سینه نرم – سرعت آهسته ۲۸۰ ۳۰۰
کرال سینه سرعت متوسط (سرعت ۵۰ متر بر دقیقه) ۳۲۰ ۳۴۰
کرال سینه، شدت بالا (سرعت ۷۵ متر بر دقیقه) ۴۴۰ ۴۷۰
کرال پشت ۲۸۰ ۳۰۰
قورباغه ۴۰۰ ۴۲۵
پروانه ۴۴۰ ۴۷۰
شنای پهلو ۳۲۰ ۳۴۰
شنای موزون ۳۲۰ ۳۴۰
نوع فعالیت/ کالری به ازای ۳۰ دقیقه/ وزن به کیلوگرم
۹۰ ۹۵
شنای تفریحی و عمومی ۲۷۰ ۲۸۵
کرال سینه نرم – سرعت آهسته ۳۱۵ ۳۳۵
کرال سینه سرعت متوسط (سرعت ۵۰ متر بر دقیقه) ۳۶۰ ۳۸۰
کرال سینه، شدت بالا (سرعت ۷۵ متر بر دقیقه) ۴۹۵ ۵۲۵
کرال پشت ۳۱۵ ۳۳۵
قورباغه ۴۵۰ ۴۷۵
پروانه ۴۹۵ ۵۲۵
شنای پهلو ۳۶۰ ۳۸۰
شنای موزون ۳۶۰ ۳۸۰
نوع فعالیت/ کالری به ازای ۳۰ دقیقه/ وزن به کیلوگرم
۱۰۰ ۱۰۵
شنای تفریحی و عمومی ۳۰۰ ۳۱۵
کرال سینه نرم – سرعت آهسته ۳۵۰ ۳۷۰
کرال سینه سرعت متوسط (سرعت ۵۰ متر بر دقیقه) ۴۰۰ ۴۲۰
کرال سینه، شدت بالا (سرعت ۷۵ متر بر دقیقه) ۵۵۰ ۵۸۰
کرال پشت ۳۵۰ ۳۷۰
قورباغه ۵۰۰ ۵۲۵
پروانه ۵۵۰ ۵۸۰
شنای پهلو ۴۰۰ ۴۲۰
شنای موزون ۴۰۰ ۴۲۰
نوع فعالیت/ کالری به ازای ۳۰ دقیقه/ وزن به کیلوگرم
۱۱۰ ۱۱۵
شنای تفریحی و عمومی ۳۳۰ ۳۴۵
کرال سینه نرم – سرعت آهسته ۳۸۵ ۴۰۵
کرال سینه سرعت متوسط (سرعت ۵۰ متر بر دقیقه) ۴۴۰ ۴۶۰
کرال سینه، شدت بالا (سرعت ۷۵ متر بر دقیقه) ۶۰۵ ۶۳۵
کرال پشت ۳۸۵ ۴۰۵
قورباغه ۵۵۰ ۵۷۵
پروانه ۶۰۵ ۶۳۵
شنای پهلو ۴۴۰ ۴۶۰
شنای موزون ۴۴۰ ۴۶۰
نوع فعالیت/ کالری به ازای ۳۰ دقیقه/ وزن به کیلوگرم
۱۲۰ ۱۲۵
شنای تفریحی و عمومی ۳۶۰ ۳۸۵
کرال سینه نرم – سرعت آهسته ۴۲۰ ۴۴۰
کرال سینه سرعت متوسط (سرعت ۵۰ متر بر دقیقه) ۴۸۰ ۵۰۰
کرال سینه، شدت بالا (سرعت ۷۵ متر بر دقیقه) ۶۶۰ ۶۹۰
کرال پشت ۴۲۰ ۴۴۰
قورباغه ۶۰۰ ۶۲۵
پروانه ۶۶۰ ۶۹۰
شنای پهلو ۴۸۰ ۵۰۰
شنای موزون ۴۸۰ ۵۰۰
نوع فعالیت/ کالری به ازای ۳۰ دقیقه/ وزن به کیلوگرم
۱۳۰ ۱۳۵
شنای تفریحی و عمومی ۴۰۰ ۴۱۵
کرال سینه نرم – سرعت آهسته ۴۵۵ ۴۷۵
کرال سینه سرعت متوسط (سرعت ۵۰ متر بر دقیقه) ۵۲۰ ۵۴۰
کرال سینه، شدت بالا (سرعت ۷۵ متر بر دقیقه) ۷۱۵ ۷۴۵
کرال پشت ۴۵۵ ۴۷۵
قورباغه ۶۵۰ ۶۷۵
پروانه ۷۱۵ ۷۴۵
شنای پهلو ۵۲۰ ۵۴۰
شنای موزون ۵۲۰ ۵۴۰

جدول هزینه انرژی شناها و برخی فعالیت های آبی به ازای ۳۰ دقیقه فعالیت/ وزن بر حسب کیلوگرم – وبگاه پارس شنا

 

منابع مورد استفاده:

Calories Burned Swimming Calculator – flaswim.com

What Burns More Calories: Swimming or Walking – livestrong.com

Calories Burned Swimming- various swim strokes and water aerobics – nutristrategy.com

 

یک دیدگاه دربارهٔ «شنا و هزینه انرژی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *