پشتیبانی از پارس شنا

به نام ایزد یکتا

کاربران گرامی وبگاه پارس شنا می توانند به پشتیبانی معنوی و مادی از این وبگاه بپردازند.

پشتیبانی معنوی

شما همراه گرامی پارس شنا می توانید با پشتیبانی های معنوی خود در گسترش کاربران و شناسایی وبگاه پارس شنا از روش های زیر سهیم شوید:

• جای دادن لینک صفحه اصلی سایت در صفحه های دلخواه خود در دنیای وب

• جای دادن لینک صفحه خرید مقاله های پارس شنا در صفحه های مجازی و فرستادن و شناساندن مقاله های این وبگاه به دوستان و همراهان خود

• بکارگیری منصفانه همراه با یادکرد منبع از وبگاه پارس شنا در آثار، کتاب ها و مقاله های خود

پشتیبانی مالی

همچنین می توانید با پشتیبانی مالی خود از پارس شنا در نگهداری و بهبود زیرساختی و نرم افزاری و همچنین بهود مطلب ها و ساز و برگ این وبگاه یاری رسان باشید.