درباره وبگاه

به نام خداوند بخشاینده مهربان

پیامبر (ص): شنا بهترین سرگرمی باورمندان است.

این وبگاه به ورزش شنا در چهارچوبی تاریخی، پژوهشی و کاربردی پرداخته و برای بهره‌مندی همه دوستداران شنا بمانند مربیان، کارشناسان، دست‌اندرکاران، شناگران و پژوهشگران فراهم شده‌است. در این راه کاوش‌های ما گستره‌ای از چشم‌اندازهای پیوسته با تندرستی، سرگرمی و گرایش‌های حرفه‌ای و قهرمانی را در بر‌ خواهد گرفت. شنا با دورنمای تندرستی انسان، هماهنگی اندام‌ها و بهبود کارکرد ذهن، در کانون پژوهش‌های این وبگاه جای خواهد داشت و همچنین به زمینه‌های ارزنده‌ای پیرامون ورزش حرفه‌ای شنا پرداخته خواهد شد.